Prisma tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Meil on Tallinnas, Tartus ja Narvas ühtekokku üheksa kauplust, mis pakuvad koos tugiüksusega tööd pea 800 inimesele. Prisma on kõige laiema valiku ja ühe soodsaima ostukorviga poekett Eestis.

Prisma Peremarket kuulub kaubanduskontserni S-Grupp, mis tegutseb Soome, Eesti ja Venemaa turgudel ning kontsernis töötab kokku üle 40 000 inimese.

Prisma tegutseb tuginedes neljale põhiväärtusele

 • Oleme olemas kliendi jaoks
 • Vastutame inimeste ja keskkonna eest
 • Uuendame pidevalt oma tegevusi
 • Töötame tulemuslikult

Prisma Peremarketi eetilised põhimõtted

Prisma Peremarket AS kuulub Soome suurimasse kaubanduskontserni S-Gruppi, kus on kokkulepitud ja SOK (S-Grupi haldusettevõtte) juhatuse poolt heaks kiidetud eetilised põhimõtted. Prisma Peremarket AS vastutab kõikidele töötajatele eetiliste põhimõtete põhjaliku tutvustamise eest. Eetiliste põhimõtete järgimine on iga Prisma töötaja ülesanne ja kohustus.

 1. Kliendi arvamus on meile oluline
  Oleme kliendi jaoks olemas. Arendame oma tegevust kliendi arvamusi arvestades. Vastutame klientidele müüdud toodete ja teenuste eest ning abistame kliente tekkinud probleemide lahendamisel. Kliendirahulolu on meie tegevuse tähtsaim eesmärk.
 2. Meie tegevus on avameelne ja aus
  Peame kinni üksteisele, klientidele ja teistele sidusrühmadele antud lubadustest. Suhtleme avatult oma sisemiste ja väliste sidusgruppidega. Räägime oma tegevustest läbipaistvalt ja avatult.
 3. Väärtustame ja austame üksteist
  Kohtleme kõiki inimesi võrdväärselt. Käitume üksteise suhtes viisakalt ja õiglaselt ega diskrimineeri kedagi. Väärtustame üksteise tööd. Austame üksteise individuaalsust ja oma töökollektiivide mitmekesisust.
 4. Konkureerime õiglaselt
  Koostööpartneritega suhtlemisel lähtume võrdse ja õiglase kohtlemise põhimõttetest. Järgime häid kaubandustavasid. Rõhutame oma tugevusi, mitte konkurentide nõrkusi. Teeme valdkondade arendamise eesmärgil ja konkurentsiseaduse piires koostööd tegevusalaühenduste ja teiste organisatsioonidega.
 5. Oleme äraostmatud
  Me ei võta ega anna altkäemaksu ja ei tegele ebaeetiliste kokkulepete sõlmimisega. Mõistliku väärtusega kingitused ja vahetult äritegevusega seotud külalislahkus on lubatud. Tegutseme alati ettevõtte huvisid silmas pidades ning ei lase isiklikel või seotud osapoolte huvidel oma otsuseid mõjutada.
 6. Järgime häid juhtimistavasid
  Järgime kõigil organisatsioonitasanditel häid juhtimistavasid. Meie tegevus ja juhtimiskultuur on läbipaistev. Järgime oma tegevuses valdkonna head tava, sõlmitud kokkuleppeid ning heakskiidetud tegevusjuhiseid.
 7. Austame inimõigusi
  Järgime ettevõtte tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi ja eeldame seda ka oma koostööpartneritelt.
 8. Tegutseme vastutustundlikult
  Arendame sihipäraselt oma tegevuse vastutustundlikkust ja arvestame selles oma sidusrühmade seisukohti. Püüame leida koostööpartnereid, kelle tegevus on kooskõlas meie väärtushinnangute ja põhimõtetega.
 9. Hoolime keskkonnast
  Tuvastame ja jälgime oma tegevusest tulenevad keskkonnamõjusid. Püüame ennetada võimalikke kahjulikke mõjusid ja rakendada keskkonna seisukohalt parimaid võimalikke praktikaid.

Prisma emafirma S-Grupi eetiliste tegevuspõhimõtetega tutvuge põhjalikumalt siin.

Eetiliste põhimõtete tagamiseks on S-Grupp loonud anonüümse vihjekanali, mida haldab S-grupi koostööpartner WhistleB. Seda saab kasutada juhul, kui on kahtlus, et ettevõttes ei järgita kokkulepitud eetilisi põhimõtteid.

S-Grupi vastutustundlikkuse programm „Best Place to Live“ sisaldab nelja olulist osa: ühiskond, keskkond-ringmajandus, eetilised põhimõtted ja inimeste heaolu.

Ringmajanduse edendamise ja keskkonnahoiu jaoks on S-Grupil sihiks võetud mitmeid väga konkreetseid eesmärke, näiteks:

 • parandada energiatarbimise efektiivsust 30% (aastaks 2030)
 • toota 80% energiast oma tuuleparkide ja päiksepaneelide abil (aastaks 2025)
 • vähendada toidujääkide vähendamine -15% – eesmärk on juba ületatud!
 • suunata 80% jääkidest taaskasutusse
 • tõsta taaskasutatavate ostukottide müüki 32%
 • vähendada kilekottide müüki – 6milj

Tarbijate teadlikkuse tõstmiseks on S-Grupis kasutusel S-mobiili iga püsikliendi ostude süsiniku jalajälge arvutav mobiilirakendus. Peale inimõiguste on S-Grupp pööranud tähelepanu ka loomaõiguste tagamisele, S-Grupi loomaõiguste põhimõtetega saab inglise keeles tutvuda https://s-ryhma.fi/en/responsibility/ethical-approach/animal-welfare

S-Grupi vastutustundlikkuse teemadega ja vastutustundlikkuse raportiga saab lähemalt inglise keeles tutvuda lingil https://s-ryhma.fi/en/responsibility

Prisma Peremarket on vastutustundlik

 • hoiame energiat kokku energiasäästlike lahendustega poekeskkonnas
 • soovitame tarnijatele korduvkasutatava hulgipakendi kasutuselevõttu
 • vähendame toidujääke automaattellimuste abil
 • vähendame toiduraiskamist õhtuse -60% allahindluse abil
 • kasutuskõlblikud kaubad annetame Toidupangale
 • pakume mahe ja FairTrade kaupu
 • vähendame trükitud reklaamide hulka
 • võtame vastu pandimärgita taarat
 • kohalik kaup sortimendis
 • toetame ja jagame kaupa Toidupangale